Fairmount Gardens, with the Schuylkill Bridge (Philadelphia)

View Full Record